KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Krúžková činnosť v materskej škole sa uskutočňuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí v materskej škole tak, aby nenarušovala plynulý priebeh vzdelávacieho procesu.Uskutočňuje sa v popoludňajších hodinách podľa záujmu rodičov a počtu prihlásených konya eskort detí. Záujmové krúžky sa uskutočňujú podľa možnosti pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy, alebo kvalifikovaných lektorov, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe písomnej prihlášky a na základe podpísania informovaného súhlasu zákonným zástupcom. Vedúci krúžku je povinný viesť evidenciu o účasti detí na krúžkovej činnosti, o úhrade poplatku za krúžok. Počas krúžkovej činnosti preberá vedúci krúžku zodpovednosť za deti. Osobne deti preberá od učiteľky a osobne deti učiteľke po skončení krúžku aj odovzdá.

V šk. roku 2018/19 sa v MŠ uskutočňuje oboznamovanie detí s anglickým jazykom formou hry “Wattsenglish for children” – licencovaná metóda z Veľkej Británie, dvakrát týždenne v dvoch skupinách pod odborným vedením skúsených lektorov.
Oboznamovanie detí s nemeckým jazykom formou hry “Deutsch is easy” dvakrát týždenne v jednej skupine.
Jedenkrát do týždňa sa deti aktívne zoznamujú so slovenským ľudovým folklórom a tancom prostredníctvom lektoriek ( dlhoročných tanečníčok a taktiež pedagógov ľudového tanca) v detskom folklórnom súbore “Gorazdáčik”.

FeedBack
„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde