ADAPTAČNÝ PROCES

Priebeh adaptácie podľa § konya escort 3 ods. 4 pís. b) vyhlášky č. 306/08 Z, z, o materskej škole určí riaditeľ pri vstupnom pohovore s rodičom, v ktorom je oboznámený s usporiadaním dňa v materskej škole. V MŠ sú rodičom poskytované odborné konzultácie a pohovory.

Adaptačné obdobie dieťaťa trvá tri až šesť mesiacov.
Učiteľka dennodenne pozoruje správanie a konanie dieťaťa, jeho aktuálny stav a pomáha mu zvládnuť cestu k dosiahnutiu želateľného stavu.
Najčastejšie pozorovateľné prejavy adaptovaného dieťaťa v prostredí materskej školy:
●    s rodičom sa lúči s ľahkosťou,
●    dôveruje učiteľovi,
●    po príchode do triedy sa zaujíma o dianie v triede,
●    spontánne sa zapája do činností (je iniciatívne),
●    nadväzuje kamarátstvo s iným dieťaťom,
●    včleňuje sa do hry iných detí,
●    prispôsobuje sa dennému poriadku bez výhrad (prechody od jednej činnosti k druhej, zvláda s radosťou),
●    rešpektuje dohodnuté pravidlá,
●    pozná mená detí a učiteľov,
●    v prejavoch dieťaťa prevažuje radosť, smiech, spokojnosť a pod.,

Adaptačný program:

1. Stretnutie riaditeľa materskej školy s rodičom dieťaťa a dieťaťom (pri zápise dieťaťa do materskej školy, rodičovský kruh pre novoprijaté deti)

Cieľ:
●    Poskytnúť rodičovi základné informácie o adaptácii dieťaťa.
●    Získať základné informácie o dieťati od rodiča

Plán predadaptačného obdobia:

●     oboznámenie sa s priestormi materskej školy

●      individuálny rozhovor o prijatom dieťati

●     rodičovské stretnutie pred nástupom prijatého dieťaťa do materskej školy

 

Adaptačné obdobie

●    Učitelia sa oboznámia s informáciami o dieťati z informačného listu.
●   Učitelia dohodnú priebeh adaptácie s každým rodičom individuálne (dĺžku pobytu dieťaťa v prvých dňoch, spoluúčasť rodiča spolu s dieťaťom v triede a pod.)
●    Učitelia umožnia deťom priniesť so sebou vlastnú hračku, obľúbenú knihu.

Povinnosti riaditeľa materskej školy v súvislosti s adaptáciou sú:

●    riaditeľ materskej školy prerokuje a dohodne dĺžku adaptačného pobytu dieťaťa s rodičom v zmysle platnej legislatívy
●    riaditeľ materskej školy v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa prerokuje a dohodne ďalší postup s rodičom v zmysle platnej legislatívy.

Povinnosti učiteľa materskej školy v súvislosti s adaptáciou sú:

●    učitelia sa oboznámia s informáciami o dieťati z informačného listu
●    učitelia konzultujú a odporúčajú (na základe individuálnych osobitostí dieťaťa) priebeh adaptácie dieťaťa s každým rodičom individuálne (dĺžku pobytu dieťaťa v prvých dňoch, spoluúčasť rodiča spolu s dieťaťom v triede a pod.)

Podľa § 28 ods.18) zák. 245/08 Z. z. každý rodič dohodne s riaditeľkou, resp. triednou učiteľkou dĺžku pobytu dieťaťa v MŠ od dvoch hodín až po dlhšiu dobu. Podľa želania rodičov tento čas prispôsobujeme a predlžujeme nie však na viac ako tri mesiace.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu podľa § 28 ods.18) školského zákona č.245/08 Z. z. .

FeedBack
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich