FINANČNÉ PRÍSPEVKY RODIČOV

Úhrada mesačného príspevku za escort bayan konya dochádzku

V súlade s § 28 pís 6 zák. 245/2008 Z.z. Školského zákona o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov
Podľa Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto VZN č.7/2008 zo 19.09.2008 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole
1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prispievať sumou na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 15 % sumy životného minima.
2/ Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
šekovou poukážkou, alebo na účet zriaďovateľa.
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou Bratislava- Staré Mesto je 25 eur.
Šekový ústrižok, alebo doklad o úrade cez banku rodičia vhodia po každej úhrade do triednych škatuliek na to určených, pred jednotlivými triedami, alebo odovzdajú učiteľke.
V každej triede je triedna učiteľka povinná viesť o úhradách príspevkov kontrolovateľnú evidenciu.
V prípade, že rodič neuhradí príspevok v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

Podľa § 3 ods.1 VZN č.7 ods.7 sa príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
● ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

● ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi /Zákon č.599/2003 Z. z. O pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/,

● ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

● ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci),

● ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Podľa rozhodnutia č. 26/2008 starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa určuje výška mesačného povinného príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania. Podľa § 140 ods. 9 až 11, § 141 ods. 5 až 7 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 VZN č. 7/2008 zo 16. septembra 2008 s účinnosťou od 1.1.2009 určuje starosta výšku mesačného povinného príspevku v našej MŠ – 1,34 €/denná stravná jednotka/+ 0,50 € /režijné náklady na deň/ –  spolu 1,84 € . Rodič je povinní uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje a to vždy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Neodstravované a včas odhlásené dni sa odpočítavajú jeden mesiac dozadu. Príspevok sa uhrádza na bankový účet školskej jedálne (bankový prevodom alebo poštovou poukážkou).

Združenie rodičov MŠ Gorazdova v tomto školskom roku odhlasovalo minimálny ročný členský príspevok vo výške 150,- € na dieťa. Tento príspevok je možné uhradiť aj v dvoch polročných splátkach.

FeedBack
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain