Prihlasovanie detí do materskej školy

O Z N A M

Riaditeľka Materskej školy na GORAZDOVEJ č.6 v Bratislave, PhDr. Eva Luknárová, týmto oznamujem, že

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE

na ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

sa uskutoční v dňoch 02.05.2019 -10.05.2019 od 9:00-12:00 hod. 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti: 

a, 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,

b, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

c, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

d, súrodenci detí, ktoré už  našu MŠ navštevujú,

e, deti, ktoré dovŕšili tri roky veku do 31.08.2019. 

 

Pri odovzdaní písomnej žiadosti sa vyžaduje:

podpis oboch rodičov,

potvrdenie pediatra o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa (s vyznačením, či dieťa bolo alebo nebolo očkované),

kompletná adresa bydliska vrátane PSČ,

uvedené rodné číslo dieťaťa,

telefonický a mailový kontakt na oboch rodičov,

v prípade zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti niektorého z rodičov kópiu súdneho rozhodnutia, 

rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky (dodatočnom odklade), ktoré vydá riaditeľ  príslušnej ZŠ-  predkladá  len rodič dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou).

Zákonný zástupca ďalej predloží k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Tlačivo Žiadosti na predrimárne vzdelávanie v MŠ nájdete aj na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré mesto. 

ziadost_o_prijatie_dietata_ms-2019

PhDr. Eva Luknárová, riaditeľka MŠ,  tel.č. 02/54 77 10 17

 

 

 

 

 

 

 

FeedBack
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich