DENNÝ PORIADOK

D  E  N  N  Ý     P  O  R  I  A  D  O  K  2.trieda
PONDELOK                   UTOROK                   STREDA                   ŠTVRTOK                   PIATOK

E

D

U

K

A

Č

N

É

A

K

T

I

V

I

T

Y

7,00 hod. OTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY
schádzanie detí;
HRY A HROVÉ ČINNOSTI (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené); navrhovanie aktivít; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; edukačné aktivity; osobná hygiena; individuálne jazykové chvíľky; ranný kruh – rozhovory, diskusie atď.,

 

 

POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA

 

OSOBNÁ HYGIENA

9,15 hod. DESIATA
EDUKAČNÉ AKTIVITY I. zamerané na rozvoj poznávacej, rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej atď. oblasti
PRÍPRAVA NA POBYT VONKU

 

POBYT VONKU spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na
školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym,
dopravným, ekologickým atď.),

OSOBNÁ HYGIENA

11,50 hod. OBED
OSOBNÁ HYGIENA A STOMATOHYGIENA

 

PRÍPRAVA NA ODPOČINOK

ODPOČINOK

POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIE

OSOBNÁ HYGIENA

14,50 hod. OLOVRANT
EDUKAČNÉ AKTIVITY II. zamerané na rozvoj poznávacej, rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej atď. oblasti

 

 

HRY A HROVÉ ČINNOSTI do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené); navrhovanie aktivít; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; osobná hygiena; individuálne jazykové chvíľky; rozhovory, diskusie atď.,

 

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ podľa záujmov detí Krúžok malých výtvarníkov, oboznamovanie detí s cudzím jazykom “Angličtinka”

 

 

17,00 hod. KONIEC PREVÁDZKY V MŠ
FeedBack
„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich