NAŠE ZAMERANIE

Naša Materská škola je konya escort inštitucionálnou formou predškolského vzdelávania a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje predprimárne vzdelávanie, podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

V súlade s medzinárodnou klasifikáciou Štátneho vzdelávacieho programu materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie nultého stupňa, ktorého cieľom je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Materská škola realizuje počiatočnú, zámernú, cieľavedomú, plnohodnotnú, systematickú a profesionálne zabezpečenú edukáciu (výchovu a vzdelávanie) a socializáciu detí predškolského veku.

Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu “Dajme deťom korene, aby mohli rásť”.
Naša materská škola sa osobitne zameriava na zdravý životný štýl, aktívny vzťah  k životnému prostrediu, environmentálne aktivity, štýl vyučovania – kooperatívny, prosociálny, rozvoj materinského jazyka detí predškolského veku a prevenciu na nápravu chýb reči detí, na oboznamovanie sa s cudzími jazykmi (podľa dopytu rodičov anglický a nemecký jazyk), na individuálny prístup k nadaným deťom, na základe výberu detí výtvarný krúžok, ako aj kurzy plávania, korčuľovania a lyžovania.
Zameranie školy úzko súvisí s prekrásnym okolitým prírodným prostredím materskej školy, vlastným školským dvorom a školskou záhradou, ako aj s pedagogickým zložením kolektívu, ale aj ochotou spolupracovať zo strany ostatných zamestnancov MŠ.
Taktiež toto zameranie  je podporované zo strany rodičovskej verejnosti a vzájomná spolupráca s Občianskym združením – Združenie rodičov MŠ Gorazdova je na veľmi dobrej úrovni.

  • Materská škola podporuje súčasné zdravie detí vytváraním podmienok pre uspokojovanie telesných, duševných a sociálnych potrieb počas ich pobytu v materskej škole.
  • Podporuje budúce zdravie výchovou k zdravému životnému štýlu, odolnosti proti stresu a zdraviu škodlivým vplyvom.
  • Prispieva k demokratizácii a humanizácii a vyššej efektivite vzdelávania detí v materskej škole prístupom orientovaným na osobnosť dieťaťa.
  • Rozmanitými aktivitami sa snažíme rozvíjať osobnosť dieťaťa v celej jej komplexnosti a akceptujeme jej individuálny vývoj.
  • Ťažisko role  učiteľky posúvame do role pozorovateľa, partnera, poradcu a terapeuta pre dieťa.
  • Uprednostňujeme aktivity založené na interakcii, spolupráci a komunikácii medzi deťmi navzájom pred vynikaním jedincov v súťažiach.
  • Sme školou otvorenou podnetným návrhom a spolupráci s rodinou a verejnosťou.

 

FeedBack
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich