Skrátený školský poriadok MŠ Gorazdova

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 1. Prevádzka MŠ bola schválená od 7.00 hod. do 17.00 hod.

 2. Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorú odovzdá riaditeľke MŠ.

 3. Dôvod neprítomnosti dieťaťa sú rodičia povinní ohlásiť elektronicky na mailovú adresu: dietanepride@gmail.com, vo formáte: trieda, meno, priezvisko dieťaťa, dátum a dôvod neprítomnosti.Vo výnimočnom prípade telefonicky na konya eskort bayan t. č.: 02/54 77 10 17.

Stravu je nutné odhlásiť samostatne na www.gorazdova.sk – v sekcii jedáleň, s uvedením prideleného osobného variabilného symbolu dieťaťa (prideľuje vedúca ŠJ), najneskôr do 8,30 hod.

 1. Neprítomnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní sú rodičia povinní hlásiť písomne riaditeľke MŠ s doložením potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast a opätovne predložia pri nástupe dieťaťa do MŠ aj písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia učiteľke dieťaťa.

 2. Po neprítomnosti dieťaťa z dôvodu choroby dlhšej ako 5 dní, sú rodičia povinní predložiť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, že dieťa je zdravé a môže opäť navštevovať MŠ. Ak dieťa nebolo choré, rodič podpíše písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia u učiteľky.

 3. Dochádzku dieťaťa môže riaditeľka ukončiť, ak dieťa 14 pracovných dní bez prerušenia nedochádzalo do MŠ bez ospravedlnenia rodičov.

 4. Zákonný zástupca odovzdá prezuté dieťa učiteľke osobne, spravidla do 8.30 hod..

Deťom, ktoré sú 1 rok pred nástupom do ZŠ odporúčame prichádzať do MŠ do 8,00 hod., z dôvodu návyku na pravidelný edukačný proces.

Vyzdvihovanie detí počas adaptačného procesu je možné dopoludnia po 10.00 hod., po obede – prízemie o 12.00 hod., podkrovie o 12.30 hod.; po olovrante po 15.00 hod.

Cez obed je možné vyzdvihnúť si dieťa od 12.00 do 12.45 hod.

Po olovrante je možné vyzdvihnúť si dieťa z MŠ od 15.00 do 17.00 hod. Učiteľka odovzdá dieťa zákonnému zástupcovi alebo osobe, ktorá po prevzatí dieťaťa za dieťa zodpovedá, na základe písomného splnomocnenia rodičov.

 1. Školné sa platí vždy do 10-teho dňa v mesiaci na číslo účtu MČ Bratislava- Staré Mesto

IBAN: SK 02 0200 0000 0000 0152 6012 s uvedením

variabilného symbolu MŠ Gorazdova 9206 a menom dieťaťa (NIE RODIČA), konštantný symbol 8149.

 1. Stravné sa platí vždy dopredu do 10-teho v mesiaci na číslo účtu

IBAN: SK 27 0200 0000 3500 2863 0012 (v septembri za október), školskú jedáleň vedie vedúca ŠJ. Stravu odhlasuje rodič elektronicky (login, heslo, číslo osobného variabilného symbolu dostane zákonný zástupca od vedúcej ŠJ).

 1. V prípade dieťaťa trpiaceho alergiou na jedlo a musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa a dohodne sa s vedúcou ŠJ o stravovaní. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR rodič takéhoto dieťaťa prinesie potvrdenie od lekára, podložené laboratórnym potvrdením intolerancie na konkrétne potraviny a ich zložky ( napr. intolerancia lepku, laktózy, histamínu a pod.).

V prípade, že rodič neakceptuje uvedené pravidlá, má možnosť individuálnej výchovy dieťaťa v domácom prostredí so stravovaním podľa vlastného uváženia so všetkými z toho vyplývajúcimi rizikami.

 1. Choré dieťa nepatrí do MŠ, žiadne lieky sa v MŠ deťom nepodávajú, iba lieky

v prípade ohrozenia života (musí byť odporučenie lekára).

 1. Ak učiteľka pri preberaní dieťaťa spozoruje príznaky ochorenia, nie je povinná dieťa prevziať a má právo požiadať zákonného zástupcu o potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 2. Pyžamá, prezuvky, hrebene a ďalšie osobné veci má dieťa označené menom

permanentnou fixkou, fixkou na textil.

14. Zákonný zástupca zabezpečí, že v šatníku má dieťa dostatok náhradného

oblečenia(spodná bielizeň, pančuchy, ponožky, tepláky, tričko), pršiplášť

a gumáky do dažďa.

15. V šatníkoch detí rodičia udržiavajú poriadok.

16. Z dôvodu bezpečnosti detí, plynulosti edukačného procesu a prevádzky MŠ sa

rodičia nezdržiavajú po odovzdaní a prebratí svojich detí v triedach, v šatni

ani na školskom dvore a opustia so svojimi deťmi budovu i areál MŠ.

17. Deti treba vyzdvihnúť z MŠ v čase, aby ste areál MŠ opustili do konca

prevádzky 17,00 hod., NIE NESKÔR.

Oneskorené odchody detí z MŠ sa zapisujú do zošita oneskorených odchodov.

Opakované oneskorené odchody z MŠ sa považujú za porušovanie školského

poriadku.

18. Rodičia a návštevníci budovy celoročne používajú z dôvodu zachovania hygieny

textilné návleky na topánky.

19. Na oslavy narodenín detí rodičia neprinášajú žiadne potraviny, ani sladkosti.

20. Deti si do materskej školy nenosia hračky z domu.

21. Pohyb cudzej osoby po budove bez sprievodu zamestnanca materskej školy je

prísne zakázaný.

 

Dokumenty na prevzatie:

skolsky-poriadok-2017

skolsky-poriadok-skrateny

FeedBack
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde