KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Krúžková činnosť v materskej škole sa uskutočňuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí v materskej škole tak, aby nenarušovala plynulý priebeh.Uskutočňuje sa v popoludňajších hodinách podľa záujmu rodičov a počtu prihlásených detí. Záujmové krúžky sa uskutočňujú podľa možnosti pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy, alebo kvalifikovaných lektorov, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Vedúci krúžku je povinný viesť evidenciu o účasti detí na krúžkovej činnosti, o úhrade poplatku za krúžok, vedie si plány výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré na začiatku každého polroka predkladá riaditeľke MŠ. Počas krúžkovej činnosti preberá vedúci krúžku zodpovednosť za deti. Osobne deti preberá od učiteľky a osobne deti učiteľke aj odovzdá proti podpisu s presným počtom a priezviskom dieťaťa. Dodržiava čas činnosti a s vhodným časovým predstihom si pripravuje pomôcky a preberá deti od učiteľky.

Oboznamovanie detí s anglickým jazykom „Angličtinka“ sa uskutočňuje dvakrát týždenne v dvoch skupinách pre začiatočníkov a jednej skupine pre pokročilých pod odborným vedením kmeňovej pani učiteľky Mgr. Ivany Brachovej. Cieľom krúžku je predovšetkým utvoriť vzťah detí k poznávaniu a oboznamovaniu sa s anglickým jazykom. Uskutočňuje hravou formou v priestoroch určených na krúžkovú činnosť v prístavbe.

Krúžok výtvarnej výchovy sa uskutočňuje raz do týždňa pod odborným vedením spol. Stepup. Cieľom krúžku je rozvíjať výtvarné nadanie detí podľa vlastného výberu, utvoriť pozitívny vzťah detí predškolského veku k výtvarnému umeniu a tvorivej činnosti, oboznámiť deti s rôznorodými výtvarnými technikami a naučiť sa používať rôzne výtvarné pomôcky pri práci. Výtvarná činnosť detí sa uskutočňuje taktiež v miestnostiach určených na krúžkovú činnosť v prístavbe. Práce detí týždenne vystavujeme na nástenke pre rodičov v šatni.

Zákonný zástupca po dohode s lektorom krúžku môže byť prítomný počas činnosti na krúžku. Riaditeľka je:
– oprávnená kontrolovať a hodnotiť priebeh vyučovacieho procesu v rámci krúžku,
– dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti a psychohygieny detí, vnútornú organizáciu,
– dodržiavanie zmluvných podmienok v záujme dieťaťa zákonného zástupcu.

Lektor je povinný bezpečne zaobchádzať s materiálno-technickým vybavením a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Rodičia/zákonní zástupcovia detí boli riadne poučení o možných dôsledkoch súvisiacich s krúžkovou činnosťou svojho dieťaťa a vlastnoručným podpisom vyjadrili súhlas s dochádzkou dieťaťa na krúžok.

FeedBack
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde