Prihlasovanie detí do materskej školy

O Z N A M

Riaditeľka Materskej školy na GORAZDOVEJ č.6 v Bratislave, PhDr. Eva Luknárová, týmto oznamujem, že ŽIADOSŤ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE v materskej škole na školský rok 2018/2019  nájdu na http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/36/36338/Ziadost_o_prijatie_dietata_MS_2017.pdf.

Termín odovzdania žiadostí je  od 2.5.2018 do 11.5.2018 od 9,00 hod. do 12,00 hod. Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia a predložia k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Podľa voľnej kapacity sa prednostne prijímajú deti:

a, 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku

b, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

c, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

d, deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku

e, súrodenci detí, ktoré už navštevujú našu MŠ

a pri zvýšenom záujme,

deti, ktorých obaja rodičia alebo jeden z rodičov má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava –Staré Mesto

 

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

Podrobnosti o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie upravuje § 59 školského zákona  Z. z. č. 245/2008. Prijímanie detí treba vnímať v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 13 písm. A/ zákona č.596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1/ Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

2/ Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla v marci. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

3/ Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

4/ Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a postupne na viac  hodín, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka oznámi riaditeľka materskej školy rodičovi najneskôr do 15.júna príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.
Rozhodnutie riaditeľa materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa § 5 ods. 1 vyhl.č.308/09 Z. z. o MŠ, v súlade s § 59 ods.4,zák.č.245/08 Z. z. a §5 ods.14 pís. a)zák.596/2003 Z. z. o štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Prijatiu dieťaťa predchádza adaptačný, alebo diagnostický pobyt po dohode s riaditeľkou školy. O forme pobytu sa rozhodne vzhľadom na individualitu a osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptácie, a v záujme jeho zdravého vývinu, môže  riaditeľ po konzultácii s rodičmi, alebo na základe písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas), alebo o ukončení tejto dochádzky. Podľa zákona č.245/08 Z. z. o výchove a vzdelávaní riaditeľka školy pošle “Rozhodnutie o prijatí, príp. neprijatí na predprimárne vzdelávanie“ doporučene  (alebo osobne na podpis), do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Pri prijímaní dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia:
– žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa
– občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Pri zápise dieťaťa s dodatočným odkladom je potrebné priniesť aj Rozhodnutie o dodatočnom odklade.

PhDr.Eva Luknárová
riaditeľka materskej školy

Tel.čís.: 54 77 10 17
14

ziadost_o_prijatie_dietata_ms_2017

    „Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde