ZAMESTNANCI MŠ

PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY v školskom roku 2016/17
P E D A G O G I C K Í  Z A M E S T N A N C I :
 1. PhDr. LUKNÁROVÁ Eva, riaditeľka tr. Motýliky
 2. HANČÍKOVÁ Mária tr. Motýliky
 3. Mgr.BRACHOVÁ Ivana tr.  Sovičky
 4. PhDr. Bibiana Sekerková tr.  Sovičky
 5. KOVÁČOVÁ Beáta tr. Žabky
 6. TÓTHOVÁ Anna tr. Žabky
 7. Mgr. HOLÍKOVÁ Zlatica, zástupkyňa riaditeľky tr. Včielky
 8. SVITKOVÁ Katarína tr. Včielky
 9. Mgr. ROZVADSKÁ Adriana tr. Mravčeky
 10. HELLESCHOVÁ Jana tr. Mravčeky
 11.SLEZIAKOVÁ Magdaléna tr. Lienky
 12. TURANSKÁ Iveta tr. Lienky
N E P E D A G O G I C K Í  Z A M E S T N A N C I :
1. školníčka
2. upratovačka
Z A M E S T N A N C I  Š K O L S K E J   J E D Á L N E :
1.  HRDLIČKOVÁ Adriana vedúca
2.  BILIKOVÁ Eleonóra hlavná kuchárka
3. HOLECOVÁ Zuzana pomocná kuchárka
FeedBack