ZAMESTNANCI MŠ

PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY v školskom roku 2018/19
P E D A G O G I C K Í  Z A M E S T N A N C I :
 1. PhDr. LUKNÁROVÁ Eva, riaditeľka tr. Motýliky
 2. HANČÍKOVÁ MÁRIA tr. Motýliky
 3. Mgr.LITVÁKOVÁ CIUTTI Mária tr.  Sovičky
 4. PhDr. SEKERKOVÁ Bibiana tr.  Sovičky
 5.Mgr. BUBENÍK Adriana tr. Žabky
 6. Mgr. PATÁKOVÁ Daša tr. Žabky
 7. Mgr. HOLÍKOVÁ Zlatica, zástupkyňa riaditeľky tr. Včielky
 8. SVITKOVÁ Katarína tr. Včielky
 9. Mgr.HROMÁDKOVÁ Lucia tr. Mravčeky
 10. DEBNÁROVÁ Andrea tr. Mravčeky
 11.SLEZIAKOVÁ Magdaléna tr. Lienky
 12. TURANSKÁ Iveta tr. Lienky
N E P E D A G O G I C K Í  Z A M E S T N A N C I :
1. SEKÁČOVÁ Andrea školníčka
2. ACHBERGEROVÁ Miriam upratovačka
3. SLOBODOVÁ Margita upratovačka
Z A M E S T N A N C I  Š K O L S K E J   J E D Á L N E :
1.  HRDLIČKOVÁ Adriana vedúca
2.  BILIKOVÁ Eleonóra hlavná kuchárka
3. ACHBERGEROVÁ Zitka pomocná kuchárka
4.
FeedBack
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde